บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

ชุมพร 4 วัน 2 คืน (WC071020)

วันแรก    กรุงเทพฯ – ชุมพร   

วันที่สอง   ชุมพร – ท่าเรือท่ายาง – ดำน้ำเกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะมาตรา

วันที่สาม     ล่องแพ พะโต๊ะ วัดพระธาตุสวี สักการะกรมหลวงชุมพร หาดทรายรี

วันที่สี่     ช้อปปิ้ง – อุทยานราชภักดิ์ – วัดห้วยมงคล – กรุงเทพมหานคร


วันเวลาในการเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคา
05/11/2020 6,490
12/11/2020 6,490
19/11/2020 6,490
26/11/2020 6,490
03/12/2020 6,990
04/12/2020 6,990
09/12/2020 6,990
10/12/2020 6,490
17/12/2020 6,490
24/12/2020 6,990

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – ชุมพร   

22.00

คณะพร้อมกัน ณ จุดนับพบ ลิกไนท์ทัวร์ ถนนบรมราชชนี เขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

23.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP ระหว่างค่ำคืนให้ท่านพักผ่อนระหว่างนั่งรถ (ประมาณ 7 ชั่วโมง / 470 Km)

วันที่สอง

ชุมพร – ท่าเรือท่ายาง – ดำน้ำเกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะมาตรา

06.00

นำท่านเดินทางถึงจังหวัดชุมพร ประตูแรกสู่ภาคใต้ ชุมพรเป็นเมืองสำคัญที่พบตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญต่อเมืองในอดีต ปัจจุบันชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งทะเลและภูเขารวมไปถึงวัฒนธรรมให้ท่านได้ค้นหา ให้ทุกท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดลำลองเพื่อเดินทางท่องเที่ยวกันในวันนี้

07.00

บริการมื้ออาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ายาง จุดขึ้นเรือเพื่อไปทำกิจกรรมดำน้ำตื่น ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากมาย เป็นพื้นที่แผ่นดินและทะเลที่กว้างขวาง จัดเป็นอุทยานแห่งชาติและพื้นที่สงวน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ท่านจะได้ทำกิจกรรมดำน้ำตื้น เกาะง่ามน้อย – เกาะงามใหญ่ – เกาะมาตรา ซึ่งเป็นไฮไลท์หลักของการทำกิจกรรมดำน้ำในจังหวัดชุมพร (กิจกรรมดำน้ำตื้น ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่เรือคอยอำนวยความสะดวก หากท่านทำอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ) 

จุดที่ 1 เกาะง่ามน้อย เป็นเกาะที่เกิดจากแร่ธาตุประเภทหินปูนรวมตัวกันหลายล้านปี บริเวณรอบเกาะมีสัตว์น้ำนานาชาติให้ท่านได้ สำรวจ ไม่ว่าจะเป็น ไจแอนท์กรูปเปอร์ หรือ ปลาเก๋าทะเลยักษ์ ซึ่งสามารถหนักได้ถึง 70 กิโลกรัม และ มีอายุยืนยาวได้มากกว่า 50 ปี ปลาไหลมอร์เรย์ สัตว์น้ำหน้าตาประหลาดที่มีลำตัวยาวอาศัยตามซอกหิน หากท่านโชคดีในช่วงวัน ท่านมีโอกาสพบสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ ฉลามวาฬซึ่งบริเวณทะเลอ่าวชุมพรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พิเศษชนิดนี้ *** หมายเหตุ สัตว์ทะเลไม่สามารถควบคุมให้ปรากฎตัวได้ตามความต้องการ สัตว์ทะเลที่พบขึ้นอยู่กับเวลาในแต่ละช่วงวัน ***

จุดที่ 2 เกาะง่ามใหญ่ เป็นเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลและสัตว์ป่าหลากหลายชนิด บริเวณเกาะง่ามใหญ่มีจุดเช็คอินสำคัญคือ ฝ่ามือพระพุทธเจ้า เป็นกองหินลักษณะคล้ายฝ่ามือ บริเวณนี้ยังมีดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน หลากสีสันแหวกว่ายอยู่ บนฝั่งเกาะยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นอีกด้วย

จุดที่ 3 เกาะมาตรา เป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม บริเวณเกาะมาตรามีหอยมือเสือน้อยใหญ่จำนวนมาก ท่านจะเห็นปะการังหลากสี และปลาที่อาศัยตามแนวปะการัง บริเวณบนเกาะมาตราเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ ปูไก่ เป็นสัตว์ที่พบได้บริเวณเกาะมาตรา

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก

บ่าย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง บอกลาความงามของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าเช็คอินที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

พักที่

Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่สาม

ล่องแพ พะโต๊ะ – วัดพระธาตุสวี – สักการะกรมหลวงชุมพร – หาดทรายรี

07.00

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะท่านเดินทางสู่ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อทำกิจกรรม “ล่องแพพะโต๊ะ” กิจกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรที่พลาดไม่ได้ (1 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านชมสองวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติชุมพร กิจกรรมลองแพพะโต๊ะ เป็นกิจกรรมผจญภัยที่จะพาท่านนั่งไปบนแพไม้ไผ่ไหลไปตามกระแสน้ำคลองพะโต๊ะ ท่านจะได้สนุกกับบรรยากาศสีเขียวของธรรมชาติและความสดชื่นของสายน้ำใสไหลผ่านป่า สวนผลไม้ สนุกไปกับคลื่นและกระแสน้ำเย็นฉ่ำ การล่องแพคลองพะโต๊ะมีแก่งมากมายที่สวยงาม เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกด้วย ได้เวลาอันสมควรเสร็จสิ้นกิจกรรมล่องแพ นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

**** ระหว่างทำกิจกรรมสวมเสื้อชูชีพและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ****

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวันแบบพื้นบ้าน

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองชุมพร ระหว่างทางนำท่านแวะไหว้ “พระธาตุสวีชุมพร” โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองอายุมากกว่า 700 ปี วัดพระธาตุสวี เป็นศาสนาสถานสำคัญของชาวชุมพร อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เดิมนั้นวัดพระธาตุสวีมีตำนานเก่าแก่เล่าว่าถูกพบพระบรมสารีริกธาตุใต้พื้นดินจากอีกาที่กระพือปีกจนเป็นที่สนใจ จนได้ชื่อว่า วัดพระธาตุกาวีปีก ต่อมาก็เพี้ยนเป็น พระธาตุวีปีก และในที่สุดก็ถูกเรียกเป็นพระธาตุสวี ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองชุมพร นำท่านเดินทางสู่ “หาดทรายรี” แวะสักการะ “ตำหนักกรมหลวงชุมพร” หาดทรายรี เพื่อขอพร องค์กรมหลวงชุมพร เป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองชุมพรเป็นอย่างมาก จากนั้น ให้ท่านได้มีเวลาผ่อนคลายแบบสบายๆไปกับสายลม แสงแดด และเกรียวคลื่น...

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

พักที่

Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่สี่

ช้อปปิ้ง – อุทยานราชภักดิ์ – วัดห้วยมงคล – กรุงเทพมหานคร

07.00

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะท่านแวะซื้อของฝากของดีเมืองชุมพร ณ ร้านของฝากขึ้นชื่อ จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระหว่างทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดที่ยาวที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้ ระหว่างทางผ่านสองเส้นทางจนนำท่านไปถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ จากนั้นนำท่านแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านแวะสักการะ 7 มหาราช กษัตริย์ของไทย ณ “อุทยานราชภักดิ์” อุทยานตั้งอยู่บนพื้นที่ของกองทัพบกเป็นสถานที่ที่เนืองแน่นไปด้วยประชาชนมาสักการะบูชาองค์บูรพกษัติรย์ในอดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระราชทานชื่อให้ว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดห้วยมงคล” เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล เนื่องจากครั้งที่เสด็จมายังวัดนี้ได้มีดำริให้สร้างถนนใหม่ จากถนนดินเป็นถนนลาดยาง โดยพระราชทานนามให้เช่นเดียวกับชื่อวัด ต่อมาพระครูปภัสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระนักพัฒนาที่มีศีลจารวัตที่ดีงามเป็นที่เคารพของคนในชุมชนบ้านห้วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุลรองสมุหราชองครักษ์ได้มีดำริที่จะสร้าง “หลวงพ่อทวด” องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทั้งเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งให้เป็นที่เคารพสักการบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน จากนั้นมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ

22.30

เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพประทับใจมากมายในการเดินทางครั้งนี้

กฏการจองทัวร์กับ Journey Ticket

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ  
2.โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
4.ค่าเรือ นำเที่ยวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
5.ค่าล่องแพพะโต๊ะ พร้อมเสื้อชูชีพ
6.มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
1.กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก  
1.กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า 
2.กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

***หมายเหตุ***
●การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
●รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
●หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
●กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
●ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
●การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
●เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19
●ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
●ต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
●ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ)
●มีการฉีดพ่นทำความสะอาดบนรถโดยสาร

ชุมพร 4 วัน 2 คืน (WC071020)

วันแรก    กรุงเทพฯ – ชุมพร   

วันที่สอง   ชุมพร – ท่าเรือท่ายาง – ดำน้ำเกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะมาตรา

วันที่สาม     ล่องแพ พะโต๊ะ วัดพระธาตุสวี สักการะกรมหลวงชุมพร หาดทรายรี

วันที่สี่     ช้อปปิ้ง – อุทยานราชภักดิ์ – วัดห้วยมงคล – กรุงเทพมหานคร


วันเวลาในการเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคา
05/11/2020 6,490
12/11/2020 6,490
19/11/2020 6,490
26/11/2020 6,490
03/12/2020 6,990
04/12/2020 6,990
09/12/2020 6,990
10/12/2020 6,490
17/12/2020 6,490
24/12/2020 6,990

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – ชุมพร   

22.00

คณะพร้อมกัน ณ จุดนับพบ ลิกไนท์ทัวร์ ถนนบรมราชชนี เขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

23.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพร ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP ระหว่างค่ำคืนให้ท่านพักผ่อนระหว่างนั่งรถ (ประมาณ 7 ชั่วโมง / 470 Km)

วันที่สอง

ชุมพร – ท่าเรือท่ายาง – ดำน้ำเกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่ – เกาะมาตรา

06.00

นำท่านเดินทางถึงจังหวัดชุมพร ประตูแรกสู่ภาคใต้ ชุมพรเป็นเมืองสำคัญที่พบตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญต่อเมืองในอดีต ปัจจุบันชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทั้งทะเลและภูเขารวมไปถึงวัฒนธรรมให้ท่านได้ค้นหา ให้ทุกท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดลำลองเพื่อเดินทางท่องเที่ยวกันในวันนี้

07.00

บริการมื้ออาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะท่านเดินทางสู่ท่าเรือท่ายาง จุดขึ้นเรือเพื่อไปทำกิจกรรมดำน้ำตื่น ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวนมากมาย เป็นพื้นที่แผ่นดินและทะเลที่กว้างขวาง จัดเป็นอุทยานแห่งชาติและพื้นที่สงวน ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ท่านจะได้ทำกิจกรรมดำน้ำตื้น เกาะง่ามน้อย – เกาะงามใหญ่ – เกาะมาตรา ซึ่งเป็นไฮไลท์หลักของการทำกิจกรรมดำน้ำในจังหวัดชุมพร (กิจกรรมดำน้ำตื้น ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่เรือคอยอำนวยความสะดวก หากท่านทำอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ) 

จุดที่ 1 เกาะง่ามน้อย เป็นเกาะที่เกิดจากแร่ธาตุประเภทหินปูนรวมตัวกันหลายล้านปี บริเวณรอบเกาะมีสัตว์น้ำนานาชาติให้ท่านได้ สำรวจ ไม่ว่าจะเป็น ไจแอนท์กรูปเปอร์ หรือ ปลาเก๋าทะเลยักษ์ ซึ่งสามารถหนักได้ถึง 70 กิโลกรัม และ มีอายุยืนยาวได้มากกว่า 50 ปี ปลาไหลมอร์เรย์ สัตว์น้ำหน้าตาประหลาดที่มีลำตัวยาวอาศัยตามซอกหิน หากท่านโชคดีในช่วงวัน ท่านมีโอกาสพบสัตว์ทะเลขนาดใหญ่ ฉลามวาฬซึ่งบริเวณทะเลอ่าวชุมพรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พิเศษชนิดนี้ *** หมายเหตุ สัตว์ทะเลไม่สามารถควบคุมให้ปรากฎตัวได้ตามความต้องการ สัตว์ทะเลที่พบขึ้นอยู่กับเวลาในแต่ละช่วงวัน ***

จุดที่ 2 เกาะง่ามใหญ่ เป็นเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลและสัตว์ป่าหลากหลายชนิด บริเวณเกาะง่ามใหญ่มีจุดเช็คอินสำคัญคือ ฝ่ามือพระพุทธเจ้า เป็นกองหินลักษณะคล้ายฝ่ามือ บริเวณนี้ยังมีดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน หลากสีสันแหวกว่ายอยู่ บนฝั่งเกาะยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นอีกด้วย

จุดที่ 3 เกาะมาตรา เป็นแหล่งดำน้ำตื้นที่สวยงาม บริเวณเกาะมาตรามีหอยมือเสือน้อยใหญ่จำนวนมาก ท่านจะเห็นปะการังหลากสี และปลาที่อาศัยตามแนวปะการัง บริเวณบนเกาะมาตราเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ ปูไก่ เป็นสัตว์ที่พบได้บริเวณเกาะมาตรา

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก

บ่าย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่ง บอกลาความงามของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าเช็คอินที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

พักที่

Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่สาม

ล่องแพ พะโต๊ะ – วัดพระธาตุสวี – สักการะกรมหลวงชุมพร – หาดทรายรี

07.00

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะท่านเดินทางสู่ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เพื่อทำกิจกรรม “ล่องแพพะโต๊ะ” กิจกรรมขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรที่พลาดไม่ได้ (1 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านชมสองวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติชุมพร กิจกรรมลองแพพะโต๊ะ เป็นกิจกรรมผจญภัยที่จะพาท่านนั่งไปบนแพไม้ไผ่ไหลไปตามกระแสน้ำคลองพะโต๊ะ ท่านจะได้สนุกกับบรรยากาศสีเขียวของธรรมชาติและความสดชื่นของสายน้ำใสไหลผ่านป่า สวนผลไม้ สนุกไปกับคลื่นและกระแสน้ำเย็นฉ่ำ การล่องแพคลองพะโต๊ะมีแก่งมากมายที่สวยงาม เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกด้วย ได้เวลาอันสมควรเสร็จสิ้นกิจกรรมล่องแพ นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

**** ระหว่างทำกิจกรรมสวมเสื้อชูชีพและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ****

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวันแบบพื้นบ้าน

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองชุมพร ระหว่างทางนำท่านแวะไหว้ “พระธาตุสวีชุมพร” โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองอายุมากกว่า 700 ปี วัดพระธาตุสวี เป็นศาสนาสถานสำคัญของชาวชุมพร อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่เดิมนั้นวัดพระธาตุสวีมีตำนานเก่าแก่เล่าว่าถูกพบพระบรมสารีริกธาตุใต้พื้นดินจากอีกาที่กระพือปีกจนเป็นที่สนใจ จนได้ชื่อว่า วัดพระธาตุกาวีปีก ต่อมาก็เพี้ยนเป็น พระธาตุวีปีก และในที่สุดก็ถูกเรียกเป็นพระธาตุสวี ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองชุมพร นำท่านเดินทางสู่ “หาดทรายรี” แวะสักการะ “ตำหนักกรมหลวงชุมพร” หาดทรายรี เพื่อขอพร องค์กรมหลวงชุมพร เป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองชุมพรเป็นอย่างมาก จากนั้น ให้ท่านได้มีเวลาผ่อนคลายแบบสบายๆไปกับสายลม แสงแดด และเกรียวคลื่น...

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

พักที่

Novotel Chumphon Beach Resort & Golf      หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

วันที่สี่

ช้อปปิ้ง – อุทยานราชภักดิ์ – วัดห้วยมงคล – กรุงเทพมหานคร

07.00

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะท่านแวะซื้อของฝากของดีเมืองชุมพร ณ ร้านของฝากขึ้นชื่อ จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ระหว่างทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดที่ยาวที่สุดในไทยเลยก็ว่าได้ ระหว่างทางผ่านสองเส้นทางจนนำท่านไปถึงอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ จากนั้นนำท่านแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นำท่านแวะสักการะ 7 มหาราช กษัตริย์ของไทย ณ “อุทยานราชภักดิ์” อุทยานตั้งอยู่บนพื้นที่ของกองทัพบกเป็นสถานที่ที่เนืองแน่นไปด้วยประชาชนมาสักการะบูชาองค์บูรพกษัติรย์ในอดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองทัพบกจัดสร้าง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม” พร้อมจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ โดยพระราชทานชื่อให้ว่า “อุทยานราชภักดิ์” ซึ่งเป็นอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดห้วยมงคล” เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล เนื่องจากครั้งที่เสด็จมายังวัดนี้ได้มีดำริให้สร้างถนนใหม่ จากถนนดินเป็นถนนลาดยาง โดยพระราชทานนามให้เช่นเดียวกับชื่อวัด ต่อมาพระครูปภัสรวรพินิจ หรือพระอาจารย์ไพโรจน์ ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลองค์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นพระนักพัฒนาที่มีศีลจารวัตที่ดีงามเป็นที่เคารพของคนในชุมชนบ้านห้วยมงคล และพลเอกวิเศษ คงอุทัยกุลรองสมุหราชองครักษ์ได้มีดำริที่จะสร้าง “หลวงพ่อทวด” องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ รวมทั้งเผยแพร่และสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกทั้งให้เป็นที่เคารพสักการบูชาและเป็นที่พึ่งทางใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน จากนั้นมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ

22.30

เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพประทับใจมากมายในการเดินทางครั้งนี้

กฏการจองทัวร์กับ Journey Ticket

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ  
2.โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ 
4.ค่าเรือ นำเที่ยวทะเลชุมพร พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
5.ค่าล่องแพพะโต๊ะ พร้อมเสื้อชูชีพ
6.มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
7.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์  และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน 
1.กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 2,500 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก  
1.กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท หากแจ้ง ระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้ว หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า 
2.กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

***หมายเหตุ***
●การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
●รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
●หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
●กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
●ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
●การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
●เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19
●ผู้เดินทางทุกท่านต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
●ต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
●ที่นั่งบนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ)
●มีการฉีดพ่นทำความสะอาดบนรถโดยสาร