บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

ทุ่งดอกบัวตอง สโลว์ไลฟ์ ปาย 3วัน2คืน (ST011120)

วันแรก       กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – “ทุ่งดอกบัวตอง” - น้ำตกแม่สุรินทร์ - วัดจองคำ -ช้อปปิ้งถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - ที่พักตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่สอง     ชมวิว@บ้านจ่าโบ – ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา – ปายแคนยอน – ถ่ายรูปสวยๆ -กับสะพานประวัติศาสตร์ - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เข้าที่พัก

วันที่สาม     ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – หมู่บ้านสันติชล- เดินทางกลับเชียงใหม่ - ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ


วันเวลาในการเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคา
05/12/2020 9,999

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – “ทุ่งดอกบัวตอง” - น้ำตกแม่สุรินทร์ - วัดจองคำ  - ช้อปปิ้งถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - ที่พักตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

03.00

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD ) ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

บริการ SNACK BOX 

05.10

เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน FD 3416 ( แอร์เอเชีย )

06.25

ถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  เพื่อไปชม “เทศกาลทุ่งบัวตองบาน 2563”  เทศกาลกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 

เที่ยง

ระหว่างเดินทางแวะ รับประทานอาหารกลางวัน 

“ทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ” พร้อมใจกันบานสะพรั่งสีเหลืองสดใส ปกคลุมทั่วทั้งหุบเขา มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ บนความสูงประมาณ 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล

นับเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะบานจนเต็มหุบเขา ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม บนดอยแม่อูคอ มีจุดชมวิวและศาลาชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้รอบ 360 องศา  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความดงามงามของทุ่งดอกบัวตอง ทุ่งดอกสีเหลืองทั่วหุบเขาแล้ว ในเทศกาลนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร และอาหารพื้นเมือง รวมถึงการแสดงดนตรีพื้นบ้านของคนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างให้บรรยากาศสนุกสนานเป็นพิเศษอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมธรรมชาติที่งดงาม “น้ำตกแม่สุรินทร์” ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าไปจอดได้เลย และเดินต่อไปตามเส้นทางอีกหน่อยก็จะถึงที่หมาย ธรรมชาติและผืนป่าในอุทยานมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จุดชมน้ำตกก็บรรยากาศดี สามารถเห็นกระแสน้ำที่ไหลตกจากหน้าผากระทบชั้นหินด้านล่างได้อย่างชัดเจน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วัดจองคำ” เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมานานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัดจองคำมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วัดจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงแก้วเดียวกัน โดยเมื่อเราหันหน้าเข้าหาตัววัดก็จะเห็น “วัดจองกลาง” อยู่ทางด้านขวามือ และ “วัดจองคำ” อยู่ทางด้านซ้ายมือจากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน” เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคำ และโซนขายสินค้าทั่วไป จุดเด่นของถนนคนเดินนี้คือสินค้าพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทางฝั่งวัด ก็จะคึกคักไปด้วยเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจองนำของมาวางขายมีทั้งอาหารพื้นเมือง(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกินอื่นๆ และในยามค่ำคืนท่านจะได้เห็นความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองคำ ที่สวยงามมากๆ

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่

ม่อนจองคำวิว หรือ เทียบเท่า ** ย่านถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน**

วันที่สอง

ชมวิว@บ้านจ่าโบ – ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา – ปายแคนยอน – ถ่ายรูปสวยๆ-กับสะพานประวัติศาสตร์ - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เข้าที่พัก

กฏการจองทัวร์กับ Journey Ticket

อัตรานี้รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ( FD 15 ก.ก. )
 • รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน
 • ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก 2 คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าทิปไกด์ ( ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก

 1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน
 2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำรถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ  
 3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% (เนื่องจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
 4. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
 5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

การชำระเงิน

 1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
 2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ 

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่ออกเดินทาง ทำให้ท่านตก   ทริปท่องเที่ยว  ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”

ทุ่งดอกบัวตอง สโลว์ไลฟ์ ปาย 3วัน2คืน (ST011120)

วันแรก       กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – “ทุ่งดอกบัวตอง” - น้ำตกแม่สุรินทร์ - วัดจองคำ -ช้อปปิ้งถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - ที่พักตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

วันที่สอง     ชมวิว@บ้านจ่าโบ – ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา – ปายแคนยอน – ถ่ายรูปสวยๆ -กับสะพานประวัติศาสตร์ - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เข้าที่พัก

วันที่สาม     ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – หมู่บ้านสันติชล- เดินทางกลับเชียงใหม่ - ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ


วันเวลาในการเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคา
05/12/2020 9,999

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – “ทุ่งดอกบัวตอง” - น้ำตกแม่สุรินทร์ - วัดจองคำ  - ช้อปปิ้งถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน - ที่พักตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

03.00

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์ สายการบิน แอร์เอเชีย ( FD ) ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

บริการ SNACK BOX 

05.10

เดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน FD 3416 ( แอร์เอเชีย )

06.25

ถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  เพื่อไปชม “เทศกาลทุ่งบัวตองบาน 2563”  เทศกาลกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2563 

เที่ยง

ระหว่างเดินทางแวะ รับประทานอาหารกลางวัน 

“ทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอ” พร้อมใจกันบานสะพรั่งสีเหลืองสดใส ปกคลุมทั่วทั้งหุบเขา มีพื้นที่กว่า 500 ไร่ บนความสูงประมาณ 1,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล

นับเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะบานจนเต็มหุบเขา ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม บนดอยแม่อูคอ มีจุดชมวิวและศาลาชมวิวที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้รอบ 360 องศา  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความดงามงามของทุ่งดอกบัวตอง ทุ่งดอกสีเหลืองทั่วหุบเขาแล้ว ในเทศกาลนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าเกษตร และอาหารพื้นเมือง รวมถึงการแสดงดนตรีพื้นบ้านของคนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างให้บรรยากาศสนุกสนานเป็นพิเศษอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมธรรมชาติที่งดงาม “น้ำตกแม่สุรินทร์” ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 200 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าไปจอดได้เลย และเดินต่อไปตามเส้นทางอีกหน่อยก็จะถึงที่หมาย ธรรมชาติและผืนป่าในอุทยานมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จุดชมน้ำตกก็บรรยากาศดี สามารถเห็นกระแสน้ำที่ไหลตกจากหน้าผากระทบชั้นหินด้านล่างได้อย่างชัดเจน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นำท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วัดจองคำ” เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมานานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัดจองคำมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วัดจองกลาง”วัดทั้งสองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับวัดแฝดเนื่องจากตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงแก้วเดียวกัน โดยเมื่อเราหันหน้าเข้าหาตัววัดก็จะเห็น “วัดจองกลาง” อยู่ทางด้านขวามือ และ “วัดจองคำ” อยู่ทางด้านซ้ายมือจากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน” เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคำ และโซนขายสินค้าทั่วไป จุดเด่นของถนนคนเดินนี้คือสินค้าพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็น อาหารและของที่ระลึกต่างๆ ริมทางฝั่งวัด ก็จะคึกคักไปด้วยเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาจับจองนำของมาวางขายมีทั้งอาหารพื้นเมือง(อาหารไทยใหญ่) อาหารเหนือ อาหารไทย และของกินอื่นๆ และในยามค่ำคืนท่านจะได้เห็นความงดงามของแสงไฟที่ประดับประดารอบๆ วัดจองคำ ที่สวยงามมากๆ

เย็น

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

พักที่

ม่อนจองคำวิว หรือ เทียบเท่า ** ย่านถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน**

วันที่สอง

ชมวิว@บ้านจ่าโบ – ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา – ปายแคนยอน – ถ่ายรูปสวยๆ-กับสะพานประวัติศาสตร์ - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เข้าที่พัก

กฏการจองทัวร์กับ Journey Ticket

อัตรานี้รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ( FD 15 ก.ก. )
 • รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน
 • ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก 2 คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าทิปไกด์ ( ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก

 1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน
 2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำรถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ  
 3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% (เนื่องจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
 4. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
 5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

การชำระเงิน

 1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
 2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ 

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่ออกเดินทาง ทำให้ท่านตก   ทริปท่องเที่ยว  ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษัท เป็นผู้นำพาการเดินทางในครั้งนี้”