บริษัท เจอร์นีย์ ทิกเก็ต จำกัด โทร. 042-246662

ทริปเจ้าสมุทร สุดหรรษา ล่องทะเล อันดามัน ภูเก็ต พังงา เกาะสุรินทร์-สิมิลัน 4 วัน 3 คืน

วันแรก
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาตะปู –เกาะปันหยี – ทับละมุ– เขาหลัก
วันที่สอง
ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ดำน้ำตื้นดูปะการัง
วันที่สาม
ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์แกน – เขาหลัก
วันที่สี่
เขาหลัก – ภูเก็ต – เมืองเก่า – วัดฉลอง – สนามบิน


วันเวลาในการเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคา
22/04/2021 17,990
29/04/2021 20,990
01/05/2021 20,990
02/05/2021 20,990
03/05/2021 20,990
06/05/2021 18,990
08/05/2021 18,990
13/05/2021 17,990

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาตะปู –เกาะปันหยี – ทับละมุ– เขาหลัก

05.00 น.

คณะท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล์ (WE) มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยบริการท่านเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

08.30 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ด้วยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ WE2203 

09.55 น.

นำท่านเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอันดามันของประเทศไทย นำท่านขึ้นรถตู้ VIP ที่ได้จัดไว้คอยบริการท่านนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวพังงา” ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามของภาคใต้ ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่หาดูได้ยาก อ่าวพังงาแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดไฮไลท์สำคัญหลายจุดด้วยกัน ***กิจกรรมล่องเรืออ่าวพังงารวมค่ากิจกรรมในราคาทัวร์แล้ว โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของคณะท่านที่ร่วมเดินทางเป็นหลัก บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความปลอดภัยของท่าน*** ที่อ่าวพังงาแห่งนี้มีจุดสำคัญหลายจุด นำท่านล่องเรือถ่ายรูป เขาหมาจู เป็นหนึ่งในเขาที่ปกคลุมด้วยสีเขียว มีลักษณะเหมือนกับหมากำลังหมอบ เป็นเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามน่าแวะถ่ายรูปด้วยเป็นอย่างมาก นำท่านถ่ายรูปกับเขาเขียน ซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังโบราณอายุมากกว่า 3,000 ปี ซึ่งเกิดจากนักเดินเรือในอดีตที่ได้ทำการวาดเอาไว้ ล่องเรือผ่านเกาะห้องซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมพายเรือให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำและถ่ายรูปกับธรรมชาติอันแสนสวยงาม นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือลอดถ้ำที่ถ้ำลอด ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของกระแสลมและทะเลเกิดเป็นลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจจัดเป็น Unseen ไทยแลนด์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เขาตะปู” “เขาพิงกัน” เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเข้าชมรวมอยู่ในแพคเกจท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว นำท่านชมเขาตะปู หรือ เกาะตาปู เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอ่าวพังงาและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดพังงา เป็นเกาะหินที่มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติคล้ายตะปู แต่บริเวณเขาหินตะปูนั้นไม่สามารถเข้าชมใกล้ได้เนื่องจากบริเวณฐานของเขาตะปูเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นเวลานานนับล้านปี บริเวณเขาตะปูแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์บอนด์อีกด้วย ทำให้ที่แห่งนี้เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว จนได้ขนานนามว่า James Bond Islands จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปเขาพิงกัน ซึ่งเป็นภูเขาสองลูกที่พิงกันอยู่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นลักษณะเด่นอันสวยงามน่าชม จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เกาะปันหยี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นบนเกาะปันหยี

อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปบน“เกาะปันหยี”เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพังงา เกาะปันหยีเกิดจากการอพยพของชาวอินโดนีเซียในอดีต เพื่อมาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้ ปันหยีมีความหมายว่าธง บนเกาะแห่งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและอาศัยกันอยู่บนเกาะเป็นครอบครัว ชาวเกาะปันหยีประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลักและมีอาชีพขายสินค้าที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ นำท่านเดินซื้อของพื้นเมืองและถ่ายรูปบรรยากาศเกาะปันหยีไว้ เกาะแห่งนี้มีความสวยงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีสนามฟุตบอลลอยน้ำอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ทับละมุ เพื่อเข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พัก: EMERALD KHAOLAK หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สอง

ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ดำน้ำตื้นดูปะการัง

เช้า

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบทมุ่งหน้าสู่ *** ในกรณีที่เกิดมรสุม เรือจะทำการงดวิ่งออกจากท่า เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย อาจมีการปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม ***หมู่เกาะสิมิลัน (Similan Islands)หมู่เกาะสำคัญของทะเลอันดามัน ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามราวกับเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลอันดามัน หมู่เกาะสิมิลันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรทางทะเลจำนวนมากทั้งสัตว์น้ำ และ ปะการังที่แสนสวยงาม นำท่านนั่งเรือสปีดโบท ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน นำท่านดำน้ำตื้นชมความสวยงามของทะเลสิมิลันที่เกาะ 5 และ เกาะ 6 ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตทางน้ำมากมายให้ท่านได้ชม พร้อมกับชมความงามของปะการังหลากสีที่แต่งแต้มพื้นทรายจนเกิดเป็นงานศิลปะที่มีชีวิต ท่านจะเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกับมหานครใต้ท้องน้ำมีชีวิต จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่เกาะเมียง (เกาะ4)

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริการปิคนิก)

นำท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านดำน้ำตื้นชมสัตว์น้ำแหวกว่ายในทะเลอันสวยงาม ชมปะการังสีสันสดใสใต้น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะ 8 ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนหาดทรายสีขาวถ่ายรูปบรรยากาศอันสวยงามของทะเล อิสระเดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชมวิวหินเรือใบ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือทับละมุ เพื่อเข้าเช็คอินที่พัก ณ เขาหลัก

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้รวมค่ากิจกรรมดำน้ำตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจดำน้ำตื้นประกอบ ด้วย กิจกรรมดำน้ำ อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ดำน้ำแบบยืม หากท่านทำหายจำเป็นต้องเสียค่าปรับตามที่ได้กำหนดไว้***

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พัก: EMERALD KHAOLAK หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สาม

ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์แกน – เขาหลัก

เช้า

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบทสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (Surin Islands) เป็นหมู่เกาะที่งดงามราวกับดวงดาวแห่งทะเลอันดามัน*** ในกรณีที่เกิดมรสุม เรือจะทำการงดวิ่งออกจากท่า เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย อาจมีการปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม ***ด้วยความงดงามของสีน้ำทะเลสีคราม ตัดกับฝืนฟ้าสีใส ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพงดงามจับตาจนมิอาจจะรู้ลืม นำท่านล่องเรือสปีดโบทใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ นำท่านเดินทางสู่จุดดำน้ำตื้นเพื่อชมความงามของธรรมชาติ ณ อ่าวเต่า ท่านจะได้เห็นดอกไม้ทะเลหลากสีกำลังร่ายรำอยู่ใต้น้ำ พร้อมไปด้วยปลาทะเลน้อยใหญ่ที่ว่ายไปมาราวกับว่าเป็นเมืองใต้น้ำของเหล่าสัตว์ทะเล หากท่านโชคดีมีโอกาสที่จะพบเต่าทะเลและสัตว์น้ำหายากหลากลายชนิด นำท่านเดินทางสู่ อ่าวสัปประรด ให้ท่านได้มีเวลาแหลกว่ายดูฝูงปลาการ์ตูนและสัตว์น้ำน่ารักมากมาย ให้ท่านได้มีเวลาเต็มอิ่มกับทะเลสีใส ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ช่องเขาขาด

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ จุดพัก บนหาดใกล้ช่องเขาขาด (บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์)

อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับธรรมชาติบนช่องเขาขาดตามอัธยาศัยหลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่ อ่าวบอนใหญ่ เป็นแหล่งที่ตั้งของชาวมอร์แกน ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของเกาะ ชาวมอร์แกนนั้นมีนามสกุลเดียวกันว่า กล้าทะเล เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชาวมอร์แกน เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติสุรินทร์มายาวนาน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป ซื้อของพื้นเมือง ชมบ้านและวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจก่อนเดินทางกลับ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ นำท่านกลับสู่ที่พัก

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้รวมค่ากิจกรรมดำน้ำตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจดำน้ำตื้นประกอบ ด้วย กิจกรรมดำน้ำ อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ดำน้ำแบบยืม หากท่านทำหายจำเป็นต้องเสียค่าปรับตามที่ได้กำหนดไว้***

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พัก: EMERALD KHAOLAK หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สี่

เขาหลัก – ภูเก็ต – เมืองเก่า – วัดฉลอง – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต ย่านเมืองเก่า ระหว่างทางนำท่านผ่านสะพานสารสิน เป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างภูเก็ตและพังงาเข้าด้วยกัน ให้ท่านผ่านชมความสวยงามของตัวสะพาน จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่“วัดฉลอง” วัดดังของภูเก็ต นำท่านนมัสการขอพร ขอโชคขอลาภกับหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง นำท่านถ่ายรูปกับเจดีย์พระจอมไท เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงาม มีองค์พระพุทธรูปและพระบรมสารีริคธาตุประดิษฐสถานอยู่ ณ ยอดของเจดีย์  จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าของภูเก็ต ที่มีเมืองแปลกตาสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปสองข้างทางของถนนเมืองเก่า ท่านจะได้รูปสุดชิค สุดคูล แบบสตรีทของภูเก็ตจากถนนแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อว่า ถนนถลางและซอยรมณีย์ ถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ถนนเส้นนี้ คือ ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวย่านเก่าภูเก็ต ที่มีอาคารตึกแถวเก่าจำนวนมาก รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึก มากมายหลายร้าน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่างโค้ง ตามแบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค มีลวดลายที่ดงามเน้นธรรมชาติเถาไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

19.00 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE2218 

20.25 น.

นำท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจบการเดินทางโดยสวัสดิภาพ

กฏการจองทัวร์กับ Journey Ticket

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2.ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3.โรงแรมที่พัก3 คืน4ดาวระดับมาตรฐาน
4.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
5.มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
1.กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาทหากแจ้งระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วหากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
2.กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

ทริปเจ้าสมุทร สุดหรรษา ล่องทะเล อันดามัน ภูเก็ต พังงา เกาะสุรินทร์-สิมิลัน 4 วัน 3 คืน

วันแรก
กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาตะปู –เกาะปันหยี – ทับละมุ– เขาหลัก
วันที่สอง
ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ดำน้ำตื้นดูปะการัง
วันที่สาม
ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์แกน – เขาหลัก
วันที่สี่
เขาหลัก – ภูเก็ต – เมืองเก่า – วัดฉลอง – สนามบิน


วันเวลาในการเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคา
22/04/2021 17,990
29/04/2021 20,990
01/05/2021 20,990
02/05/2021 20,990
03/05/2021 20,990
06/05/2021 18,990
08/05/2021 18,990
13/05/2021 17,990

กำหนดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – ภูเก็ต – ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาตะปู –เกาะปันหยี – ทับละมุ– เขาหลัก

05.00 น.

คณะท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล์ (WE) มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยบริการท่านเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

08.30 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ด้วยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ WE2203 

09.55 น.

นำท่านเดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตไข่มุกแห่งทะเลอันดามันของประเทศไทย นำท่านขึ้นรถตู้ VIP ที่ได้จัดไว้คอยบริการท่านนำท่านเดินทางสู่ “อ่าวพังงา” ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยงามของภาคใต้ ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติที่หาดูได้ยาก อ่าวพังงาแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดไฮไลท์สำคัญหลายจุดด้วยกัน ***กิจกรรมล่องเรืออ่าวพังงารวมค่ากิจกรรมในราคาทัวร์แล้ว โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของคณะท่านที่ร่วมเดินทางเป็นหลัก บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความปลอดภัยของท่าน*** ที่อ่าวพังงาแห่งนี้มีจุดสำคัญหลายจุด นำท่านล่องเรือถ่ายรูป เขาหมาจู เป็นหนึ่งในเขาที่ปกคลุมด้วยสีเขียว มีลักษณะเหมือนกับหมากำลังหมอบ เป็นเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามน่าแวะถ่ายรูปด้วยเป็นอย่างมาก นำท่านถ่ายรูปกับเขาเขียน ซึ่งมีจิตกรรมฝาผนังโบราณอายุมากกว่า 3,000 ปี ซึ่งเกิดจากนักเดินเรือในอดีตที่ได้ทำการวาดเอาไว้ ล่องเรือผ่านเกาะห้องซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมพายเรือให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำและถ่ายรูปกับธรรมชาติอันแสนสวยงาม นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือลอดถ้ำที่ถ้ำลอด ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของกระแสลมและทะเลเกิดเป็นลักษณะเด่นทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจจัดเป็น Unseen ไทยแลนด์ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เขาตะปู” “เขาพิงกัน” เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเข้าชมรวมอยู่ในแพคเกจท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว นำท่านชมเขาตะปู หรือ เกาะตาปู เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอ่าวพังงาและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดพังงา เป็นเกาะหินที่มีลักษณะเด่นทางธรรมชาติคล้ายตะปู แต่บริเวณเขาหินตะปูนั้นไม่สามารถเข้าชมใกล้ได้เนื่องจากบริเวณฐานของเขาตะปูเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นเวลานานนับล้านปี บริเวณเขาตะปูแห่งนี้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์บอนด์อีกด้วย ทำให้ที่แห่งนี้เป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว จนได้ขนานนามว่า James Bond Islands จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปเขาพิงกัน ซึ่งเป็นภูเขาสองลูกที่พิงกันอยู่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้เกิดเป็นลักษณะเด่นอันสวยงามน่าชม จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เกาะปันหยี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นบนเกาะปันหยี

อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปบน“เกาะปันหยี”เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพังงา เกาะปันหยีเกิดจากการอพยพของชาวอินโดนีเซียในอดีต เพื่อมาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้ ปันหยีมีความหมายว่าธง บนเกาะแห่งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและอาศัยกันอยู่บนเกาะเป็นครอบครัว ชาวเกาะปันหยีประกอบอาชีพชาวประมงเป็นหลักและมีอาชีพขายสินค้าที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ นำท่านเดินซื้อของพื้นเมืองและถ่ายรูปบรรยากาศเกาะปันหยีไว้ เกาะแห่งนี้มีความสวยงามและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีสนามฟุตบอลลอยน้ำอีกด้วย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ทับละมุ เพื่อเข้าที่พักและรับประทานอาหารเย็น

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พัก: EMERALD KHAOLAK หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สอง

ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะ สิมิลัน – จุดชมวิว – ดำน้ำตื้นดูปะการัง

เช้า

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบทมุ่งหน้าสู่ *** ในกรณีที่เกิดมรสุม เรือจะทำการงดวิ่งออกจากท่า เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย อาจมีการปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม ***หมู่เกาะสิมิลัน (Similan Islands)หมู่เกาะสำคัญของทะเลอันดามัน ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามราวกับเจ้าหญิงแห่งท้องทะเลอันดามัน หมู่เกาะสิมิลันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรทางทะเลจำนวนมากทั้งสัตว์น้ำ และ ปะการังที่แสนสวยงาม นำท่านนั่งเรือสปีดโบท ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ท่านก็จะเดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน นำท่านดำน้ำตื้นชมความสวยงามของทะเลสิมิลันที่เกาะ 5 และ เกาะ 6 ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตทางน้ำมากมายให้ท่านได้ชม พร้อมกับชมความงามของปะการังหลากสีที่แต่งแต้มพื้นทรายจนเกิดเป็นงานศิลปะที่มีชีวิต ท่านจะเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกหว่ายไปมาราวกับมหานครใต้ท้องน้ำมีชีวิต จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่เกาะเมียง (เกาะ4)

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวันณ จุดพัก บนเกาะเมียง (เกาะ4) (อาหารบริการปิคนิก)

นำท่านเดินทางสู่เกาะบางู ให้ท่านดำน้ำตื้นชมสัตว์น้ำแหวกว่ายในทะเลอันสวยงาม ชมปะการังสีสันสดใสใต้น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะ 8 ให้ท่านอิสระพักผ่อนบนหาดทรายสีขาวถ่ายรูปบรรยากาศอันสวยงามของทะเล อิสระเดินเล่นบนเกาะ อุทยานเพื่อถ่ายรูปชุดชมวิวหินเรือใบ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือทับละมุ เพื่อเข้าเช็คอินที่พัก ณ เขาหลัก

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้รวมค่ากิจกรรมดำน้ำตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจดำน้ำตื้นประกอบ ด้วย กิจกรรมดำน้ำ อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ดำน้ำแบบยืม หากท่านทำหายจำเป็นต้องเสียค่าปรับตามที่ได้กำหนดไว้***

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พัก: EMERALD KHAOLAK หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สาม

ล่องเรือผจญภัยหมู่เกาะสุรินทร์ – ชมหมู่บ้านมอร์แกน – เขาหลัก

เช้า

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุเพื่อขึ้นเรือ สปีดโบทสู่ หมู่เกาะสุรินทร์ (Surin Islands) เป็นหมู่เกาะที่งดงามราวกับดวงดาวแห่งทะเลอันดามัน*** ในกรณีที่เกิดมรสุม เรือจะทำการงดวิ่งออกจากท่า เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย อาจมีการปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม ***ด้วยความงดงามของสีน้ำทะเลสีคราม ตัดกับฝืนฟ้าสีใส ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพงดงามจับตาจนมิอาจจะรู้ลืม นำท่านล่องเรือสปีดโบทใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นำท่านถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ นำท่านเดินทางสู่จุดดำน้ำตื้นเพื่อชมความงามของธรรมชาติ ณ อ่าวเต่า ท่านจะได้เห็นดอกไม้ทะเลหลากสีกำลังร่ายรำอยู่ใต้น้ำ พร้อมไปด้วยปลาทะเลน้อยใหญ่ที่ว่ายไปมาราวกับว่าเป็นเมืองใต้น้ำของเหล่าสัตว์ทะเล หากท่านโชคดีมีโอกาสที่จะพบเต่าทะเลและสัตว์น้ำหายากหลากลายชนิด นำท่านเดินทางสู่ อ่าวสัปประรด ให้ท่านได้มีเวลาแหลกว่ายดูฝูงปลาการ์ตูนและสัตว์น้ำน่ารักมากมาย ให้ท่านได้มีเวลาเต็มอิ่มกับทะเลสีใส ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ช่องเขาขาด

เที่ยง

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ จุดพัก บนหาดใกล้ช่องเขาขาด (บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์)

อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับธรรมชาติบนช่องเขาขาดตามอัธยาศัยหลังรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านล่องเรือสู่ อ่าวบอนใหญ่ เป็นแหล่งที่ตั้งของชาวมอร์แกน ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของเกาะ ชาวมอร์แกนนั้นมีนามสกุลเดียวกันว่า กล้าทะเล เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ชาวมอร์แกน เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติสุรินทร์มายาวนาน ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูป ซื้อของพื้นเมือง ชมบ้านและวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจก่อนเดินทางกลับ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ นำท่านกลับสู่ที่พัก

*** หมายเหตุ โปรแกรมนี้รวมค่ากิจกรรมดำน้ำตื้นไว้ในแพคเก็จแล้ว โดยแพคเกจดำน้ำตื้นประกอบ ด้วย กิจกรรมดำน้ำ อาหาร บริการบนเรือ อุปกรณ์ดำน้ำแบบยืม หากท่านทำหายจำเป็นต้องเสียค่าปรับตามที่ได้กำหนดไว้***

ค่ำ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ  ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พัก: EMERALD KHAOLAK หรือที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่สี่

เขาหลัก – ภูเก็ต – เมืองเก่า – วัดฉลอง – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองภูเก็ต ย่านเมืองเก่า ระหว่างทางนำท่านผ่านสะพานสารสิน เป็นสะพานที่เชื่อมโยงระหว่างภูเก็ตและพังงาเข้าด้วยกัน ให้ท่านผ่านชมความสวยงามของตัวสะพาน จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่“วัดฉลอง” วัดดังของภูเก็ต นำท่านนมัสการขอพร ขอโชคขอลาภกับหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง นำท่านถ่ายรูปกับเจดีย์พระจอมไท เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่สวยงาม มีองค์พระพุทธรูปและพระบรมสารีริคธาตุประดิษฐสถานอยู่ ณ ยอดของเจดีย์  จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

นำท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่าของภูเก็ต ที่มีเมืองแปลกตาสวยงาม ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปสองข้างทางของถนนเมืองเก่า ท่านจะได้รูปสุดชิค สุดคูล แบบสตรีทของภูเก็ตจากถนนแห่งนี้ ซึ่งมีชื่อว่า ถนนถลางและซอยรมณีย์ ถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ถนนเส้นนี้ คือ ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวย่านเก่าภูเก็ต ที่มีอาคารตึกแถวเก่าจำนวนมาก รวมทั้งร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านขายของที่ระลึก มากมายหลายร้าน ตัวตึกมีรูปแบบการตกแต่งช่องหน้าต่างโค้ง ตามแบบสถาปัตยกรรมยุคนีโอคลาสสิค มีลวดลายที่ดงามเน้นธรรมชาติเถาไม้ ใบไม้ และรูปสัตว์ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

19.00 น.

นำท่านเหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE2218 

20.25 น.

นำท่านเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจบการเดินทางโดยสวัสดิภาพ

กฏการจองทัวร์กับ Journey Ticket

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต // ภูเก็ต -กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ำหนักต้องไม่เกิน 15กิโลกรัมสำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2.ค่ารถตู้นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3.โรงแรมที่พัก3 คืน4ดาวระดับมาตรฐาน
4.ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุรายการ
5.มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
2.ค่าทิปมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ค่าซักรีดค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
1.กรุณาชำระค่ามัดจำทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทำการนับจากวันจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ออกตั๋วเครื่องบิน, นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ 
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 3,000 บาทหากแจ้งระหว่าง 15-8 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจำนวน 50 % ของเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วหากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทำการก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
2.กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด